1. Pfizer $51,214
2. Novartis $46,732
3. Merck $40,601
4. Sanofi $38,259
5. GlaxoSmithKline $33,787

See All